Sanat Akımlarının Minimalist Posterleri

Fransız grafik tasarımcı Amahouo Outmane tarafından hazırlanılan, tarihi sanat akımlarının minimalist posterle anlattığı bir projeden bahsetmek istiyorum. Her sanat akımının temel resimlerini ikonlaştırarak oluşturduğu minimalist posterlere, sanat akımlarına ve bu sanat akımlarının  Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisinden uyarlanılan açıklamalarına göz gezdirmeye ne dersiniz?

Başlayalım mı?

 

DE STİJL

de-stijl-minimalist

1920’lerde tasarım, sanat ve mimarlık alanlarında etkili olan ilk önemli “modern hareket”lerden biri…Ressam, tasarımcı, yazar ve propagandacı Van Doesburg öncülüğünde gelişen ortak bir proje ya da girişim niteliğindedir…Saf bir çalışma ve evrenselliğin savunucuları olarak form ve renkleri basite indirgemişlerdir, eserleri sadece yatay ve dikey çizgiler, siyah ve beyazla birlikte ana renklerden oluşmaktadır.

 

EKSPRESYONİZM

ekspresyonizm-minimalist

“Ekspresyonizm” ya da “Anlatımcılık” da denir. 20. yy’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan sanat ve mimarlık akımı.Bu görüşte önemli olan ruh durumudur, doğa ikinci planda kalır. Bu akımın sanatçıları kendilerini boğan ve ezen acılarını sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını renk ve biçim görüşüyle anlatmaya çalışmışlardır.

 

Sanatçıları; Van Gogh, Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani.

 

 

FOVİZM

fovizm-minimalist

1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa’da geliştirilen bir sanat akımıdır. Sanatçılar eserlerini, doğalcı olmayan renkleri ve kaba sayılabilecek tekniğinden ötürü önceleri tepkiyle karşılanmış, ancak zamanla, sanat tarihçileri tarafından çağdaş akımların öncüleri olarak nitelendirilmiştir.

Braque, Camoin, Derain, Dongen, Dufy, Friesz, Manguin, Marquet, Puy, Rouault ve Vlaminck tarafından oluşturulan akım, 1903’ten başlayarak grup sergileri açan bu sanatçılara fauves (vahşi hayvanlar) adı 1905’te Güz Salonu’nda açtıkları bir sergide verilmiştir.

 

 

FÜTÜRİZM

futurizm-minimalist

‘’Gelecekçilik” olarak da bilinir. Endüstrileşmeyle gelen teknoloji çağına geç bir giriş yapan İtalyanlar’ın ilerici sanat biçimleri arayışının bir ifadesi olarak tanımlanan akım. Marinetti’nin öncülüğünde Balla, Boccioni, Carra, Russolo ve Severini gibi ressamların çevresinde gelişmiştir…Bu dönemde Fransa, İngiltere ve Almanya’yla karşılaştırıldığında İtalya henüz oldukça geriydi. Bu nedenle dönüşümün hızlandırılması gerekiyordu. Ani değişikliklere yol açan bu hızlandırma sürecinin bir parçası da eski değerleri yok edip yeni koşulları yüceltmekti.

Fütürizm de yapılmak istenen şey; evrendeki hareketin bir anını resmetmek değil, hareketin kendini duyurmaktır. Bu akıma göre her şey hareket halindedir ve değişmektedir. Bu nedenle koşan bir at dört değil yirmi dört ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen biçimindedir.

 

 

KİNESTETİK SANAT

kinestetik-minimalist

1950’lerin önemli akımlarından biri. Bilim dünyasında 19. yüzyıl ortalarından beri kullanılan “kinetik” (devingen) terimi, güzel sanatlarda ilk kez Gabo ve Pevsner’in hazırladığı “Gerçekçi Bildirge”de kullanılmış, ama hemen yaygınlık kazanmamış, uzun süre resim ve heykelde hareket yanılsaması “dinamik” terimiyle karşılanmıştır. 1950’lerde sanat terminolojisine giren terim o günden bugüne çok değişik üslup ve teknikleri kapsayacak biçimde kullanılmaktadır.

 

KÜBİZM

kubizm-minimalist

1908’de Paris’te Picasso ve Braque öncülüğünde oluşan akım. Bu iki sanatçının yapıtlarını, küplerden oluşan bireşimler (“kübik acayiplikler”) olarak yorumlayan eleştirmen Louis Vuaxcelles akıma “Kübizm” adını vermiştir…Cismin parçalara ayrılması ve yeniden değişik bir yorumla bir araya getirilmesi ilkesine dayanır.

Öncü sanatçıları; Braque, Griss, Leger ve kurucusu olan Picasso ‘dur.

 

 

MİNİMALİZM

minimalizm-m

“Minimal sanat”. İlk kez 1961’de düşünür Richard Wollheim tarafından “İçeriği en aza indirgenmiş sanat” için kullanılmış olan “Minimal Sanat” terimi, daha çok üç boyutlu yapıtlar, heykeller için kullanılmıştır. Ancak, 1960’lardan başlayarak Amerika’da yaygınlaşan sanat anlayışının kapsamındaki resmi de tanımlamaktadır.

Soyut ekspresyonizmin biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve nesnenin tarihsel, sembolik anlamlarını minimuma indirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

 

Bu alandaki önemli isimler arasında Carl Andre, Sol LeWitt, Robert Morris, Richard Serra, Donald Judd, Dan Flavin sayılabilir.

 

 

OP ART

op-art-minimalizm

1960’larda Kinetik Sanat kapsamı içinde optik yanılsamaya dayalı anlatım biçimi. [Geometrik kompozisyonların] amacı görsel ikilikten yararlanarak retinayı güçlü biçimde etkilemek ve optik yanılsama yoluyla titreşim, yanıp sönme ve hareket duygusu yaratmaktır.

 

 

POP ART

pop-art-minimalizm

1950 ve 60’lı yıllarda önce İngiltere’de, ardından da ABD’de birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve kitle kültürünün imgelerini kullanan sanat akımı…İngiltere’de yerleşik kanılara bir tepki olarak ortaya çıktığı, ama ABD Pop Sanatı’nın ulaştığı yoğunluğa ve canlılığa ulaşamadığı düşünülür…

Popüler sanatın kısaltılmış adıdır. Bu akım sanatçıları, endüstri ürünü artıklarından gazete parçalarına, insan ile diğer canlı ve eşyalardan alınmış kolajlardan, hazır doğa nesnelerine kadar ne bulunursa kullanılmış ve bir sanat yapıtı olarak sunmuşlardır. Pop art gerçek ile görüntünün farkını çarpıcı bir biçimde ortaya koyar ve makineleşmiş hazırcı insanı eleştirir.

 

 

POST EMPRESYONİZM

post-empresyonizm-m

Empresyonizm akımının etkisinde kalan fakat onun sınırlı kurallarına bağlanmayan sanatçıların ortaya çıkardığı akımdır. Empresyonizmin canlı ve parlak renkleri yanında, gelenekselin dışına çıkan konu anlayışına sahip bir akımdır. Öncü sanatçıları; Cezanne, Van gogh, Gauguin, Lautrec ve Munch’tur.

 

 

RÖNESANS

ronesans-minimalist

Sözcük genel anlamda, İtalya’da 15. yüzyılda başlayan ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşan entelektüel bir etkinliği içermektedir. Rönesans terimi ilk kez 15. yüzyılda “klasik öğretinin yeniden doğuşu”nu tanımlamak üzere kullanılmış, daha sonra Vasari’nin 1550 tarihli ünlü kitabında “sanatların yeniden doğuşu” anlamında ele alınmıştır. Terimin anlamının edebiyat ve sanat etkinliği olarak belli bir dönemi içermesi ve yaygınlaşması 18. yüzyılda başlamıştır.

 

 

SOYUT DIŞAVURUMCULUK

soyut-disavurumculuk-m

İvmesini büyük ölçüde Amerikalı soyut sanatçılar grubundan alan Soyut Dışavurumculuk, 1940’ların başında New York’ta oluşmaya başlamıştır. Akımın oluşmasında bir başka etken, 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı olumsuz etkilerden kaçan Ernst, Dali, Masson ve Matta gibi Gerçeküstücü sanatçıların o sırada dünyanın yeni sanat merkezi durumuna gelen New York’a gitmeleridir. Ressamların gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür soyut sanattır.

 

 

SOYUT SANAT

soyut-sanat-m

Renk, çizgi, kütle, ton gibi çeşitli biçim öğelerinin bilinen nesnelere benzemeyecek biçimde kullanımı sonucu ortaya çıkan geometrik veya amorf imgelerle oluşturulan düzenlemeler.

 

 

SÜRREALİZM

surrealizm-minimalist

 

Fransız şair Breton, 1922’de Éluard ve Aragon gibi başka şairlerle birlikte Dadacılar’dan ayrılmış ve bu akımın nihilist tavrına karşı, olumlu yönde yaratıcılığı savunan Gerçeküstücü sanatın ilkelerini oluşturmaya başlamıştır. Plastik sanatların dışında edebiyat, müzik ve sinema gibi öteki sanat dallarını da içeren Gerçeküstücülük, iki dünya savaşı arasında bir felsefe ve yaşam biçimi de belirlemiştir. Breton, Freud’un özellikle düşler ve bilinçaltı kuramlarıyla yakından ilgiliydi.
Ayrıca Bakınız : RÜYALARI RESMEDEN DELİ BİR DAHİ; SALVADOR DALİ

 

 

YENİ GERÇEKLİK

yeni-gerceklik-m

ABD’de 1950’lerde Soyut Dışavurumculuk’a karşı oluşan Pop Sanat’a koşut olarak, Avrupa’da da 1960’ların başında, sanat eleştirmeni Pierre Restany, Klein ve Arman’ın kurduğu ve güncel gerçeği olduğu gibi işlemeye yönelik sanatçıların oluşturduğu topluluk. Yeni Gerçekçiler, Pop Sanat’a çok yakın olmakla birlikte tümüyle tüketim kültürünü konu alan Pop’un ötesinde kent kültürünün duygusal ve nesnel yönünü de ele almışlardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.